Sustav za gašenje požara FirePro generatorima aerosola (sastavljen od jednog ili više generatora) može se koristiti za zaštitu prostora malih volumena (veličine kubnog metra i manje) i većih (tisuće kubnih metara, primjerice skladišta ili arhive). U osnovi sustav čine jedna ili više jedinica (generatora) različitih veličina (za različite volumene štićenog prostora) koji se mogu koristiti pojedinačno ili više njih istovremeno, kako za lokaliziranu zaštitu, tako i za sustave s potpunim ispunjenjem prostora.

Ove instalacije se mogu primjeniti kao tipski i kao modularni sustav; svaki generator je certificiran za zaštitu danog volumena i definira najveći volumen štićenog prostora; kada volumen štićenog prostora prelazi definiranu vrijednost za jedan generator montira se veći broj generatora, s obzirom na njihovu jediničnu pokrivenost.

FirePro generatori aerosola, instalirani pojedinačno ili povezani u grupu mogu se aktivirati na više načina. Ručno ili automatski, termičkom i/ili električnom pobudom, a u slučaju otkazivanja ili kvara na svim sustavima aktivacije, ne mogu zatajiti jer se aktiviraju samostalno dostizanjem temperaturnog praga aktivne tvari (300° C). Ručni modeli se mogu ručno aktivarati i ubaciti u požarište. Sustav automatske aktivacije može biti ostvaren od strane centrale za gašenje požara, odnosno od strane termičkog aktuatora.